انواع دیوار پیش ساخته پنلی با ستون و فنداسیون مسلح

ضخامت پنل 12 سانتیمتر

ابعاد ستون 34*34 سانتیمتر

دیوار پیش ساخته بتنی
دیوار پیش ساخته بتنی

دیوار پیش ساخته بتنی
دیوار پیش ساخته بتنی

دیوار پیش ساخته بتونی خود ایستا غیر مسلح تا ارتفاع 2.88 متر