انواع دیوار پیشساخته پنلی با ستون و فنداسیون مسلح

ضخامت پنل ۱۲ سانتیمتر

ابعاد ستون ۳۴*۳۴ سانتیمتر

دیوار پیش ساخته بتنی
دیوار پیش ساخته بتنی

دیوار پیش ساخته بتنی
دیوار پیش ساخته بتنی

 

 

دیوار پیش ساخته بتونی خود ایستا غیر مسلح تا ارتفاع ۲٫۸۸ متر